Start
WZNOWIENIE DZIAŁANIA ODDZIAŁU PEDIATRII Email
01.12.2021.

WZNOWIENIE DZIAŁANIA ODDZIAŁU PEDIATRII


 • Oddział dysponuje 17 łóżkami.

 • W Oddziale będą leczone dzieci w wieku od okresu noworodkowego do 18 roku życia.

 • Rodzice lub opiekunowie mogą przebywać z dziećmi przez całą dobę.

 • Rodzice/opiekunowie będą mogli korzystać z kącika kuchennego wyposażonego w lodówkę, czajnik elektryczny i mikrofalówkę.

Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń z zakresu:

• pediatrii ogólnej,

• układu oddechowego,

• układu pokarmowego,

• układu moczowego,

• układu krwiotwórczego,

• schorzeń infekcyjnych (min. biegunki, neuroinfekcje).


Oddział wyposażony jest w sprzęt medyczny:

usg,

kardiomonitory,

pulsoksymetry,

pompy infuzyjne,

inhalatory,

aparaty EKG,

holter RR,

defibrylator,

lampy do fototerapii dla noworodków.


Pracownie badań specjalistycznych:

• radiologiczną (KT, USG, Doppler), ,

• immunologiczną (IgE, badania odporności),

• badań czynnościowych układu oddechowego (spirometria),

• badań testowych (testy skórne),

• EEG,

• Holter EKG, RR


Dzieci przebywające w oddziale konsultowane są przez lekarzy specjalistów w dziedzinie:

• pulmonologii

• alergologii


Oddziałem kieruje lek. med. Jacek Kępa

Doktor Jacek Kępa posiada specjalizację z zakresu pediatrii. Pracował w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, gdzie był Zastępcą Ordynatora na Oddziale Pediatrii, w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie, oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Zdrowotnym w Garwolinie. 
PROFILAKTYKA RAKA SKÓRY Email
15.10.2021.
PROFILAKTYKA RAKA SKÓRY
 
TERMIN BADANIA
2 listopada 2021 w godz. 12.00:15:00
 
REJESTRACJA
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30,
tel. 81 855 20 41 wew. 510
 
 • podczas rejestracji zostanie podana godzina badania,
 • badanie odbędzie się w SPZOZ w Lubartowie,
 • osoby zarejestrowane na badanie zostaną poddane takim samym procedurom, jak w przypadku wizyty w innych poradniach,
LICZBA MIEJSC ORANICZONA - 60 OSÓB
 
INFORMACJA Email
14.10.2021.

   Uprzejmie informujemy, że w Powszechnym Punkcie Szczepień SP ZOZ Lubartów jest możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciw GRYPIE. Bardzo prosimy osoby kwalifikujące się do szczepienia o kontakt telefoniczny lub osobisty w Rejestracji Szpitala w celu uzgodnienia terminu (81 855-20-66, 508-933-931,81 854-19-22)

   Szczepieniami obejmuje się:


1. Osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;


2. Osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;


3. Osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;


4. Nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;


5. Studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;


6. Osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspek-cyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;


7. Osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5


ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;


8. Pacjentów:


zakładu opiekuńczo-leczniczego,


zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,


hospicjum stacjonarnego lub domowego,


oddziału medycyny paliatywnej;

9. Osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;


10. Osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11. Funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszał-kowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby 12.

12. Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górski i wodnych wykonujących działania ratownicze;


13. Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;

14. Osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

 
Zarządzenie nr 75/2021 - odwiedziny pacjentów Email
13.10.2021.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

I N F O R M U J E


Zarządzenie nr 75/2021 - odwiedziny pacjentów

Zarządznie + wniosek

 

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 287
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999