Przyjęcie do Szpitala Email
08.05.2024.

Przyjęcie do  Szpitala

 

Świadczenia zdrowotne w szpitalu udzielane są pacjentom ubezpieczonym bezpłatnie na podstawie skierowania lekarza, lekarza stomatologa lub felczera. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Ubezpieczony zgłaszający się bez skierowania, w sytuacji, gdy jest ono wymagane, jest zobowiązany opłacić świadczenia zdrowotne mu udzielone. Świadczenia zdrowotne związane z ciążą, porodem i połogiem oraz dzieciom do ukończenia 18 roku życia są udzielane bezpłatnie niezależnie od uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Podczas przyjęcia do szpitala pacjent powinien posiadać:

  1. jeden z wymienionych dokumentów tożsamości:  dowód osobisty z numerem PESEL lub paszport lub prawo jazdy. W przypadku dziecka do 18 r.ż. może to być legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku dziecka do 3. miesiąca, które nie ma nadanego numeru PESEL należy przedstawić dokument z numerem PESEL rodzica lub osoby zobowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. NIP pracodawcy w przypadku wystawienia druku o niezdolności do pracy (dot. osób zatrudnionych),
  3. wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji,
  4. rzeczy osobiste (piżama, szlafrok, pantofle, ręcznik, przybory toaletowe).
  5. przypadku przyjęcia do szpitala pacjenta w stanie nagłym (zagrożenia zdrowia i życia), wyżej wymienione rzeczy osobiste powinny zostać dostarczone pacjentowi przez rodzinę lub opiekuna faktycznego.

Przedmioty wartościowe przynoszone są do szpitala na własną odpowiedzialność, odradzamy pacjentom i ich bliskim przynoszenia do szpitala laptopów, drogich telefonów, biżuterii.

Na czas zabiegu , badania ,operacji pacjent ma możliwość oddania do depozytu w punkcie pielęgniarskim rzeczy osobistych, które są wartościowe dla pacjenta, lub do depozytu głównego (sejfu).

 

Pacjenci ponoszą pełną odpłatność za udzielone świadczenia zdrowotne w następujących przypadkach:

 -  gdy świadczenia te nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym,

-   jeżeli nie są one objęte wykazem świadczeń podstawowych opublikowanych przez Ministra Zdrowia.

Wykaz dowodów potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, udzielanych w Narodowym Funduszu Zdrowia:

Podstawowym narzędziem weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego pacjentów jest udostępniony przez NFZ system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, w skrócie EWUŚ. W przypadku uzyskania odpowiedzi z w/w systemu o braku potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego, pacjent ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o fakcie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub przedstawić jeden z poniższych dokumentów, właściwy dla danej grupy osób ubezpieczonych:   

    dla emeryta lub rencisty - legitymacja emeryta lub rencisty,

    dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:   

   druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,

   aktualne zaświadczenie z zakładu pracy.

   dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą - aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

    wykaz dokumentów wymaganych od innych grup (tj. członkowie rodzin ubezpieczonych, bezrobotni, uczniowie i studenci, stypendyści, duchowni, obcokrajowcy) znajduje się poniżej w załączniku.

 

 Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi:

  • świadczenia zdrowotne,
  • środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
  • pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

 

O obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych i pobytem w szpitalu pacjenci są informowani w jednostkach udzielających tych świadczeń.

 

 
« poprz. nast.  »

Pozycje :: 1 - 1 z 7

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
S O R
81 458 18 30
Izba Przyjęć
81 855 20 41 wew. 278
Pediatryczna Izba Przyjęć
81 854 64 50
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999
OKULISTA
81 854 39 47
STOMATOLOG
855 20 41 wew.373

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów