Praca
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Email
02.08.2021.
Zmieniony ( 02.08.2021. )
 
SEKRETARKA MEDYCZNA W PORADNI MEDYCYNY PRACY Email
06.07.2021.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
aktualnie poszukuje kandydatów na stanowisko:

SEKRETARKA MEDYCZNA

W PORADNI MEDYCYNY PRACY

Podstawowe zadania i obowiązki:

 • Opieka nad pacjentami Poradni Medycyny Pracy, udzielanie kompleksowych informacji na temat funkcjonowania ww. poradni i świadczonych usług medycznych,
 • Bezpośredni i telefoniczny kontakt z pacjentami,
 • Przygotowanie dokumentacji pacjentów, wydawanie wyników,
 • Obsługa systemu informatycznego,
 • Współpraca z personelem medycznym,
 • Obsługa płatności za świadczone usługi medyczne, wystawianie informacji do wystawienia faktury, Wymagania:
 • wykształcenie średnie;
 • kurs na sekretarkę medyczną,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • umiejętności organizacyjne.
 • Umiejętnością koncentracji na wielu zadaniach jednocześnie Dyspozycyjnej i cierpliwej

Która

 • Szybko przyswaja wiedzę
 • Potrafi budować relacje z pacjentem
 • Potrafi pracować w warunkach stresowych
 • Potrafi dobrze organizować pracę własną oraz współpracować w zespole
 • Ma podzielną uwagę, jest samodzielna
 • Potrafi przyciągać pacjentów oraz zachęcać ich do powrotu dzięki doskonałej obsłudze na najwyższym poziomie

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • ciekawe wyzwania oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty zawierające cv z dopiskiem „Sekretarka Medyczna"
prosimy składać na adres e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl

w terminie do 20 lipca 2021 r.

 Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc Email
02.07.2021.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

 1. Cicha 14, 21-100 Lubartów

w porozumieniu z Okręgowa Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc

 

Wymagane kwalifikacje od kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151, poz. 896)

Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w § 12, ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą:

 • Podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, uzyskane dyplomy, specjalizacje (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie),
 • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • Dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
 • Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko.

 

Kopie dokumentów o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie, opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc” należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Lubartowskiego w sekretariacie SP ZOZ w Lubartowie lub przesłać w tym terminie na adres: SP ZOZ w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów.

Dokumenty przesyłane muszą być doręczone na ww. adres nie później niż w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do ich złożenia. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowska 3A w Lublinie w terminie do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie indywidualnie
na adres wskazany na kopercie zawierającej dokumenty.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, a także Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc
są dostępne w sekretariacie podmiotu leczniczego w dni powszednie w godz. 8:00 – 15:00, a także na stronie internetowej: spzoz-lubartow.pl

Zmieniony ( 02.07.2021. )
 
« poprz. nast.  »

Pozycje :: 1 - 13 z 53

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999