Zespół Etyki
Informacja dla odwiedzających Email
09.09.2021.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, tel. 81 855-20-41
www.spzoz-lubartow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl  

REKOMENDACJE MZ i GIS

Zmieniony ( 09.09.2021. )
 
BADANIA zlecone przez AOS Email
21.04.2021.
 
INFORMACJA DLA OSOBY ZAJMUJĄCEJ SIĘ POCHÓWKIEM Email
25.02.2021.
Zmieniony ( 25.02.2021. )
 
Informacja publiczna Email
24.02.2021.

Dostęp do informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepisów ustawy z dnia               6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 t.j.), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu           na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie.

-  Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

-  Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie w jakim                    jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

-  Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

-  Przepisy niniejszych zasad nie naruszają przepisów ustaw określających odmienne zasady i tryb udostępniania informacji publicznej niż określone w ustawie.

 

 

Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na:

 • ochronę informacji niejawnych,
 • ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ochronę prywatności osoby fizycznej,
 • ochronę tajemnicy przedsiębiorcy,
 • ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

 

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

 • w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na wniosek zainteresowanego (jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej),
 • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Maksymalny termin udostępnienia informacji publicznej na wniosek wynosi 14 dni.
 • Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w terminie 14 dni to wnioskodawca jest powiadamiany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniana w sposób i w formie określonej we wniosku, wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji                       w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 • W przypadku uznania, że Szpital nie posiada żądanej przez wnioskodawcę informacji bądź wniosek nie dotyczy informacji publicznej albo dotyczy takiej informacji, której udostępnienie odbywa się inną drogą, zawiadamia się o tym wnioskodawcę.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

Dodatkowe koszty udostępnienia informacji publicznej:

 • Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.
 • Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może zostać pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 • Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie w zależności od sposobu i formy udostępnienia informacji, określonej we wniosku.
 • Opłaty za udostępnienie informacji publicznej dokonuje się w Kasie Szpitala lub na rachunek bankowy Szpitala.
 • W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez wnioskodawcę w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku jest on informowany o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 • W sytuacjach szczególnych, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes wnioskodawcy, można odstąpić od pobrania opłaty. Decyzje w tym zakresie podejmuje dyrektor Szpitala, dokonując stosownej adnotacji wraz z krótkim uzasadnieniem na wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:

 • osobiście w Sekretariacie SPZOZ, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.25-15.00,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@spzoz-lubartow.pl,
 • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na platformie E-PUAP,
 • poczty tradycyjnej, na adres:
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
   ul. Cicha 14
   21-100 Lubartów.

Pliki do pobrania:


Dostęp do informacji publicznej w SPZOZ Lubartów

Klauzula informacyjna do wniosku o udostępnienie informacji Publicznej

WNIOSEK O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 2021
Zmieniony ( 24.02.2021. )
 
INFO PACJENT Email
21.07.2020.
NIEFARMAKOLOGICZNE METODY ŁAGODZENIA BÓLU:
spacer, kołysanie się, przyjmowanie pozycji kucznej, lub pozycji wertykalnych przy pomocy gumowych piłek i worków Sako,
techniki oddechowe (świadomość oddechu) i ćwiczenia relaksacyjne (fotel)
masaż relaksacyjny,
ciepłe i zimne okłady w okolicach odczuwania bólu,
immersja wodna,
wydawanie dźwięków w czasie porodu,
muzykoterapia.
 
FARMAKOLOGICZNE METODY ŁAGODZENIA BÓLU:
analgezja wziewna (gaz Entonox),
dożylne lub domięsniowe stosowanie opioidów - Poltram,
Buscolizyna,
Scopolan (czopki),
znieczulenie zewnątrzoponowe
Zmieniony ( 14.10.2020. )
 
Zobacz też…

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999