Zespół Etyki
Zespół Etyki Email
17.09.2021.

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w SPZOZ w Lubartowie, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog, kapelan. Skład Zespołu jest stały.

Zadania Zespołu ds. Etyki
Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki oraz przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
 2. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:
  1. personel – pacjent bądź jego rodzina
  2. przełożony – pracownik,
  3. pracownik – pracownik.
 3. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:
  – naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
  – naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
  – trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
  – podejrzenia zachowania o charakterze mobbingu wśród personelu,
  – wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
  – donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
  – wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii w tym zakresie współpraca z Zespołem ds. );
 4. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
 5. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

 

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds. Etyki?
Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:
1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc.

 1. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
  3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds. Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

 

Czego można oczekiwać od Zespołu ds. Etyki po zgłoszeniu wniosku?
Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji, przekazanie sprawy innej instytucji np. Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

 

Jak można skontaktować się z Zespołem?
Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
1. Zgłoszenie pisemne przez sekretariat Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki.

 1. Zgłoszenie drogą e mailową na adres komisja.ds.etyki: zespole zespoletyki@spzoz-lubartow.pl
  3. W przypadkach szczególnych możliwe będzie bezpośrednie zgłoszenie się do Przewodniczącego Zespołu Etyki (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Sekretariat Dyrekcji).

Wniosek powinien zawierać:
1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej)
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.

Kodeks Etyki Pracownika
Zarządzenie nr 62 z 2021
Regulamin zespołu ds etyki
Zmieniony ( 17.09.2021. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
S O R
81 458 18 30
Izba Przyjęć
81 855 20 41 wew. 278
Pediatryczna Izba Przyjęć
81 854 64 50
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999
OKULISTA
81 854 39 47
STOMATOLOG
855 20 41 wew.373

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów