Praca
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Email
02.07.2021.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

 1. Cicha 14, 21-100 Lubartów

w porozumieniu z Okręgowa Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

 

Wymagane kwalifikacje od kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151, poz. 896)

Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w § 12, ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą:

 • Podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, uzyskane dyplomy, specjalizacje (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie),
 • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • Dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
 • Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko.

 

Kopie dokumentów o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie, opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii” należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
o konkursie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Lubartowskiego w sekretariacie SP ZOZ w Lubartowie lub przesłać w tym terminie na adres: SP ZOZ w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów.

Dokumenty przesyłane muszą być doręczone na ww. adres nie później niż w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do ich złożenia. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowska 3A w Lublinie w terminie do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie indywidualnie
na adres wskazany na kopercie zawierającej dokumenty.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, a także Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii są dostępne w sekretariacie podmiotu leczniczego w dni powszednie
w godz. 8:00 – 15:00, a także na stronie internetowej: spzoz-lubartow.pl

Zmieniony ( 02.07.2021. )
 
Archiwista Email
27.05.2021.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
aktualnie poszukuje kandydatów na stanowisko:

ARCHIWISTA

 

Podstawowe zadania i obowiązki:

 • Wprowadzanie danych do baz danych w celu ułatwienia dostępu do informacji o zasobie archiwalnym.
 • Prowadzenie prac porządkowych w magazynach archiwalnych (opisy regałów, inwentarz topograficzny) w celu zapewnienia dokładnej informacji o rozmieszczeniu zasobu archiwalnego w magazynach.
 • Przeprowadzanie skontrum zespołów w celu kontroli ich kompletności.
 • Wykonywanie kwerend archiwalnych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
 • Przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego
  w celu ich zabezpieczenia, przechowywania i udostępniania.
 • Prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął.
 • Udostępnianie dokumentacji ze Składnicy Akt dla celów służbowych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie;
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe lub ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny;
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • umiejętności organizacyjne.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • ciekawe wyzwania oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty zawierające cv z dopiskiem „Archiwista"
prosimy składać na adres e-mail: sekretariat@spzoz-lubartow.pl

w terminie do 11 czerwca 2021 r.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zmieniony ( 27.05.2021. )
 
Inspektor Nadzoru z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń Email
24.05.2021.
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie

Zatrudni na umowę cywilno-prawną:

Inspektora Nadzoru z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń .

Wymagania:
 • - minimum 5 letnie doświadczenie branżowe w obiektach medycznych
 • - nadzór nad realizacją budowy minimum 2 obiektów medycznych w ZOL (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy)
 • - dyspozycyjność 24 godz 5 dni w tygodniu

Inormacja:

Umowa cywilno-prawna zawarta będzie na okres realizacji inwestycji przewidzianych na lata 2021-22
 
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie SP ZOZ w Lubartowie lub przesłać pocztą na adres: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,

ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów;

Tel. 81 855 28 07; lub na e-mail:  sekretariat@spzoz-lubartow.pl;
w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik Ustaw z 2002 r Nr 101 Poz. 926 z późn. zmianami.)

Zastrzegamy sobie możliwość  kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Zmieniony ( 24.05.2021. )
 
« poprz. nast.  »

Pozycje :: 14 - 26 z 63

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów