SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 Email
17.12.2020.

W związku z wyznaczeniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie jako szpitala "węzłowego", tzn. podmiotu, w którym będą wykonywane szczepienia personelu oraz szczepienia personelu innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w SPZOZ Lubartów swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy :

szczepieniacovid@spzoz-lubartow.pl

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osobą kontaktową jest Aleksandra Puła tel. 506 402 463 w godz 7.00-15.00. Swoich pracowników można zgłaszać do wybranego szpitala węzłowego- nie ma rejonizacji w tym zakresie! więcej informacji na temat szczepień na stronie głównej Narodowego Funduszu Zdrowia

 

       Zgłoszenia przyjmujemy do 14.01.2020 do godziny 10.00!.

Poniżej pliki do pobrania.


Deklaracja

Zgoda na przetwarzanie danych

Zestawienie zbiorcze

Klauzula informacyjna : SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID - 19 Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)* informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie z siedzibą przy ul. Cichej 14, 21-100 Lubartów, tel. kontaktowy: 81 855-20-41; e-mail: szczepieniacovid@spzoz-lubartow.pl 2. Szpital przetwarza dane w celach zdrowotnych czyli profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego. 3. Przetwarzanie danych osobowych w celach zdrowotnych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe, zawarte  m.in. w: ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 4. W praktyce funkcjonowania Szpitala może mieć niekiedy miejsce przetwarzanie danych na podstawie zgody. Przetwarzanie danych przez Szpital na podstawie zgody będzie rzadką sytuacją i następować będzie tylko w określonych przypadkach. W takim przypadku Szpital zwróci się o wyrażenie zgody/oświadczenia woli w formie pisemnej. 5. Zgodę można wycofać w każdym momencie. W chwili pozyskiwania zgody podana zostanie informacja o możliwości wycofania zgody oraz informacje jakie są konsekwencje niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych. 6. Administrator udostępnia dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, innym organom państwowym. np. Rzecznikowi Praw Pacjenta, Rzecznikowi Praw Pacjenta Psychiatrycznego, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwu Zdrowia. 7. Dane osobowe Pacjentów mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach zleceń na administrowanie  i serwisowanie systemu informatycznego. 8. Dane osobowe Pacjenta nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 9. Dane osobowe Pacjentów przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w art. 29 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie wymienionych okresów Szpital niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta. Szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania poszczególnych dokumentów można uzyskać dzwoniąc do Składnicy Akt pod nr tel. 81 855-20-41 wew. 307 , lub kontaktując się na adres e-mail: l.jurek@spzoz-lubartow.pl 10. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: 1) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określonych przepisami prawa. 2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa; 3) kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych SP ZOZ w Lubartowie we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących osobie, której dane są przetwarzane na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 11. Dane teleadresowe Inspektora Ochrony Danych: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie ” ul. Cicha 14; 21-100 Lubartów nr tel. 81 855-20-41 wew. 431, e-mail: j.turbakiewicz@spzoz-lubartow.pl
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
Zmieniony ( 14.01.2021. )
 

Kontakt i adres


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999