Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc Email
02.07.2021.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

  1. Cicha 14, 21-100 Lubartów

w porozumieniu z Okręgowa Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc

 

Wymagane kwalifikacje od kandydata na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151, poz. 896)

Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w § 12, ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą:

  • Podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, uzyskane dyplomy, specjalizacje (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie),
  • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  • Dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
  • Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko.

 

Kopie dokumentów o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie, opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc” należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Lubartowskiego w sekretariacie SP ZOZ w Lubartowie lub przesłać w tym terminie na adres: SP ZOZ w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów.

Dokumenty przesyłane muszą być doręczone na ww. adres nie później niż w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do ich złożenia. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowska 3A w Lublinie w terminie do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie indywidualnie
na adres wskazany na kopercie zawierającej dokumenty.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, a także Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc
są dostępne w sekretariacie podmiotu leczniczego w dni powszednie w godz. 8:00 – 15:00, a także na stronie internetowej: spzoz-lubartow.pl

Zmieniony ( 02.07.2021. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
Izba Przyjęć
w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć
w. 287
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów