Aparatura med. Email
12.09.2023.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR W SEKCJI APARATURY MEDYCZNEJ

Zakres obowiązków:

 1. Opracowywanie i przekazanie do zatwierdzenia Dyrekcji SPZOZ w Lubartowie harmonogramu przeglądów aparatury medycznej na dany rok kalendarzowy,
 2. Prowadzenie elektronicznego harmonogramu przeglądów urządzeń medycznych.
 3. Współpraca z podmiotami serwisującymi w zakresie obsługi eksploatacyjnej, obsługi technicznej - w tym wykonywania przeglądów i napraw zgodnie z umowami serwisowania urządzeń medycznych.
 4. Zlecanie napraw i przeglądów aparatury medycznej w oparciu o zlecenie naprawy/przeglądu.
 5. Zlecanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem przeglądów w oparciu o zalecenia producentów.
 6. Współpraca w zakresie napraw/przeglądów z komórkami organizacyjnymi Szpitala.
 7. Współpraca z Działem Techniczno–Inwestycyjnym i Urzędem Dozoru Technicznego
  w zakresie badania, rewizji sterylizatorów parowych.
 8. Bieżąca kontrola posiadania świadectw dopuszczenia do ruchu aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w komórkach organizacyjnych Szpitala.
 9. Elektroniczne prowadzenie rejestru napraw/przeglądów urządzeń medycznych zgłaszanych przez poszczególne komórki organizacyjne Szpitala.
 10. Aktualizacja zasobów sprzętu medycznego w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) i współpraca w tym względzie z Działem Świadczeń Medycznych.
 11. Opisywanie faktur za zgodność ze zleceniem, wraz z numerem zapotrzebowania, nazwą Oddziału, nazwą Działu lub Sekcji, rodzajem zastosowanej procedury oraz zaakceptowanie pod względem merytorycznym.
 12. Współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w zakresie przygotowania specyfikacji przetargowych dotyczących urządzeń medycznych – serwisowanie i naprawy, testy specjalistyczne;
 13. Dokonywanie wskazanych przez Specjalistę SAM pracowników posiadającemu stosowne świadectwa kwalifikacyjne (wkładka D i E) przeglądów za pomocą szpitalnej aparatury kontrolno – pomiarowej.
 14. Przedstawianie do akceptacji Dyrektora opisanych kosztorysów napraw/przeglądów
 15. Przedstawianie do akceptacji Głównego Księgowego opisanych kosztorysów napraw/przeglądów o wartości większej niż 10 tys. zł Branie udziału w opracowaniu
  i aktualizowaniu procedur Sytemu Zarządzania Jakością związanych z nadzorem
  i utrzymaniem w ruchu aparatury medycznej i sprzętu medycznego.

Oferujemy:

            Zatrudnienie w formie umowy o pracę.

Minimalne wymagania:

 1. Wykształcenie: Inżynieria Biomedyczna / Mechatronika / Elektrotechnika / Informatyka lub pokrewne;
 2. Doświadczenie: przynajmniej 1 rok pracy w Aparaturze Medycznej;
 3. Wymagania: wiedza z zakresu i znajomości branży medycznej, rynku aparatury medycznej, podstawowa wiedza nt. aparatury medycznej typu kardiomonitor, pompa infuzyjna, aparat EKG, defibrylator, respirator itp.;
 4. Umiejętności: Znajomość pakietu MS Office/Libre Office;
 5. Inne - umiejętność negocjacji z kontrahentami, umiejętność prowadzenia rozmów
  z personelem medycznym.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe):

 1. bezpośrednio do Sekretariatu Dyrekcji – ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, II piętro
 2. na adres e-mail: sekretariat@spzoz-lubatow.pl
 3. listownie na adres: SPZOZ w Lubartowie
 4.    Cicha 14

                                    21 – 100 Lubartów

Prosimy o dopisanie w aplikacji klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
S O R
81 458 18 30
Izba Przyjęć
81 855 20 41 wew. 278
Pediatryczna Izba Przyjęć
81 854 64 50
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999
OKULISTA
81 854 39 47
STOMATOLOG
855 20 41 wew.373

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów