DYREKTORA DS. LECZNICTWA Email
04.10.2023.

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie ogłasza konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U.2021 poz. 430 ze. zm.).

Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów.

Wymagane kwalifikacje:

 1. Zgodne z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) tj.:
 2. Podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty lub posiadanie specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny;
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 6. kopie dokumentów, o których mowa w pkt d), powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celu przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko  objęte konkursem.
 9. Pisemna koncepcja rozwiązań organizacyjnych pozwalających na optymalizację świadczonych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub przesłać pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów. Oferty powinny być złożone (dostarczone) pod wskazany wyżej adres w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie (decyduje data i godzina wpływu oferty do SPZOZ w Lubartowie). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, a także adnotację
o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie”.

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym
i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, co odbywa się przez wyłożenie ich do wglądu w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ w Lubartowie, ul. Cicha 14, sekretariat, w dniach roboczych w godzinach 07:35 – 15:00.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów.

O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na adres wskazany w złożonych dokumentach. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

 

Zmieniony ( 04.10.2023. )
 

Kontakt i adres

Ważne telefony:
Centrala
81 855 20 41
Informacja
515287510
S O R
81 458 18 30
Izba Przyjęć
81 855 20 41 wew. 278
Pediatryczna Izba Przyjęć
81 854 64 50
Centr. Med. Rodzinnej
81 854 55 49
Nocna i świąteczna Opieka
81 854 55 49
Pogotowie Ratunkowe
112, 999
OKULISTA
81 854 39 47
STOMATOLOG
855 20 41 wew.373

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów